Visakhapatnam

P.N.V. Vidya Sagar
CHAIRMAN
Dr. K. Kumar Raja
Vice Chairman
P V Raghupati
Secretary
Nirmal Dugar
Jt. Secretary
N. Srinivasa Rao
Treasurer
K. Leela Prasad
NEC Member
K S Chandran
Exe. Committee Member
Atul Rathi
Exe. Committee Member
Preetam Bhupati
Exe. Committee Member

Contact Details

D No. 30-13-7/1, Madhava Street, Dabagardens, VISAKHAPATNAM – 530 020. AP
Email: visakhapatnam@indianplumbing.org | Phone:0891-2716439/3848, +91-9449156380